Как да регистрирам фирма сам, 2021


дата: 2021.03.30 , автор: БЯЛ ДЕН

Регистрацята на дружество (фирма) ЕООД или ООД е нещо лесно и по силите на всеки предприемач, решил да декларира дейност. Много фирми посредници се възползват от неувереността и липсата на точна информация по някои въпроси. Ние ще ви дадем тази информация. Не е нужно да търсите помощ от адвокат, счетоводител, посредник и да плащате такси от 100, 200, 500 лева за нещо което може да направите абсолютно сам с точни инструкции и дори по-добре и по-бързо от повечето фирми. Ще ви покажем максимално подробно, ясно и стъпка по стъпка как да преминете през цялата процедура. Стъпките, които подробно ще обясним, са следните:

1. Издаване на Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) от Информационно Обслужване – такса 33 лева
2. Инсталиране на Java SE Development Kit
3. Инсталиране на софтуер за работа с електронен подпис StampIT_Installer
4. Проверка за свободно Име на фирма
5. Попълване Декларации и документи – 8 на брой
6. Посещение при нотариус за Заверка на подпис (спесимен) такса 6 лева
7. Посещение в банка за откриване на Събирателна сметка такса 10 лева
8. ONLINE регистрация – А4 Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност такса 55 лева
9. ONLINE корекция – Ж1 Заявление за отстраняване на нередности
10. Представяне в НАП на Заявление за подаване на документи с електронен подпис на упълномощено лице
* общо такси 104 лева. – Това e всичкo коeто ще платим при регистрация ONLINE!

1. Издаване на Квалифициран Електронен Подпис ( КЕП ) от Информационно Обслужване
Електронният подпис, наречен Квалифициран Електронен Подпис ( КЕП ) е необходим за да направим регистрация в Агенция по Вписванията ONLINE. Това ни дава 50% по ниска такса. В последствие ще използваме подписа да подаване месечна справка-декларации ( при регистрация по ЗДДС) и годишни отчети ONLINE, каквато е практиката na почти 99% от фирмите. КЕП бива два вида – за физическо лице и за юридическо лице. За регистрация на фирма в Търговски регистър и подаване справка-декларация към НАП, ви е достатъчен КЕП за ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ на цена от 33.00 лева за срок от 3 години. Посетете офис на Информационно Обслужване ( София, ул. “Панайот Волов” №2). Нужна ви е само лична карта – подписът ще бъде издаден на ваше име. Ще получите флашка с вградена смарт карта. Всичко отнема до 30 – 40 мин.

2. Инсталиране на Java SE Development Kit
За да работите с подписа на Информационно Обслужване ( StampIt ) ви е необходима JAVA. Изтеглете Java SE Development Kit от тук https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase-jdk8-downloads.html
Product / File Description File Size Download
Windows x64 168.67 MB jdk-8u291-windows-x64.exe
Инсталирайте jdk-8u291-windows-x64.exe ( Java SE Runtime Environment ). Папката по подразбиране е:
C:\Program Files\Java\jre1.8.0_291\
Нагласете системните променливи:
Control Panel > System and Security > System > Advanced system settings
tab:Advanced > Environment variables > System variables >
JAVA_HOME = “C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_291\bin”
Path = “C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_291\bin”
Path = “;%JAVA_HOME%\bin”

3. Инсталиране на софтуер за работа с електронен подпис – StampIT_Installer
Този софтуер се инсталира на всеки компютър, първия път, когато ползвате подписа.
Отворете https://stampit.org > Software > Драйвери и софтуер за Windows
Изберете Автоматичен инсталатор на StampIT за Windows базирани операционни системи
Изтегления файл е StampIT_Installer_v2.0.11.exe
Поставете флашката с електронния подпис във USB на вашия компютър!!!
Инсталирайте StampIT_Installer_v2.0.11.exe
След инсталация се появява зелена икона Smart Security Interface
Стартирайте икона Smart Security Interface
На tab Registration, натисни бутона Register
Ако иконата не стартира, насочете я към правилния файл:
Right Click > Properties > Оpen with > C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_291\bin\javaws.exe

4. Име на фирма
Изберете свободно име за вашата фирма: Справка по физическо или юридическо лице

5. Попълване Декларации и документи – 8 броя
Агенция по Вписванията (АВ) изисква следните документи: Как да регистрирам фирма
Някои от документи не се попълват:
1. Бележка за внесен капитал – взема се от банката, когато внасяте капитала по Събирателна/Учредител сметка.
6. Заявление по образец А4 – не е нужно да го разпечатвате. При ONLINE регистрация данните се въвеждат в портала на АВ.
Документи, които трябва да попълните:
02_Съгласие за приемане на управление и образец от подпис.docx – Подписва се от управителя. Заверява се при нотариус!
03_Учредителен акт.docx
04_Учредителен протокол.docx
05_Решение за назначение на едноличния собственик на капитала като управител.docx
07_Декларация по чл.13 ал.4 от ЗТР.docx
08_Декларация по чл.13 ал.5 от ЗТР.docx
09_Декларация по чл.142 от ТЗ.docx
10_Декларация по чл.141 ал.8 от ТЗ.docx
Това са готови попълнени образци, на действаща фирма, в които трябва да промените данните с вашите – Име, ЕГН, Адрес, Име на фирма, дейност, капитал и т.н. След като разпечатате, попълните и подпишете документите, трябва да ги сканирате. Сканираните документи ще използваме при ONLINE регистрацията.

6. Посещение при нотариус – заверка спесимен
Посещението при нотариус е нужно за да заверите подписът на управителя на фирмата – спесимен. Това е подписът с който се подписва всеки документ на фирмата. За целта подгответе документ 02_Съгласие за приемане на управление и образец от подпис.docx . Нужно е също да представите 03_Учредителен акт.docx и 04_Учредителен протокол.docx

7. Посещение в банка – откриване на Събирателна сметка
Фирмата трябва да има събирателна ( учредителна ) сметка. В нея се внася капитала – минимум 2 лева. Таксата в повечето банки е 10 лева. Запазете вносната бележка и я сканирайте. Тя се представя при подаване на документите. След като фирмата бъде регистриране, трябва пак да посетите банката и да промените сметката от учредителна в разплащателна. Месечата такса за поддържане на разплащателна фирмена сметка е 10 лева ( Fibank ) . Не е нужно да внасяте голяма сума за капитал. Наличните средства може да се увеличават по всяко време с протокол от решение на едноличния собственик на капитала за Допълнителна парична вноска БЕЗ ЛИХВА.

8. ONLINE Регистрация – А4 Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност
Най-важната част е качването на документите в сайта на Агенция по Вписвания ( АВ ).
Регистрирайте акаунт в портала – https://portal.registryagency.bg , като използвате имейл на фирмата.
Автентикирайте акаунта си със сертификата от електронния подпис:
– Сложете smart card с електронния подписа в USB-то !!!
– Влезете в акаунта си. От падащото меню, където е емаила ви, изберете: Средства за автентикация > Серификати > [+] Добави сертификат
След като добавите сертификата от електронния подпис, влезте пак в акаунта си през бутона [Вход със сертификат]
Отворете А4 Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност от:
https://portal.registryagency.bg > Регистри > Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ > Заявления > Група А:
А4 Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност
Попълнете данните и прикачете сканираните 8 документа и банковата разписка. Подпишете с електронния подпис и платете таксата. Ще получите входящ номер. След 1-2 дни ще получите писмо от Агенцията за успешна регистрация. При неуспешна ще получите указания за корекция .

9. ONLINE корекция – Ж1 Заявление за отстраняване на нередности
Ако получите указания за корекция, трябва да попълните формуляр Ж1.
https://portal.registryagency.bg > Регистри > Заявления > Група Ж > Ж1 Заявление за отстраняване на нередовности
– прикачете документът, който липсва или е сгрешен
– прикачете отново декларация за истинност 07_Декларация по чл.13 ал.4 от ЗТР.docx
След 1-2 дена, ще получите от НАП потвържение за успешна регистрация:
– Акт за регистрация по ЗДДС.pdf – 220422101218424/29.03.2021 // Àêò çà ðåãèñòðàöèÿ ïî ÇÄÄÑ20210329.pdf
– Уведомително писмо.pdf // Óâåäîìèòåëíî ïèñìî20210329.pdf

10. Представяне в НАП на “Заявление за подаване на докумeнти с квалифициран електронен подпис на упълномощено лице”
Трябва да разпечатате и попълните този документ:
https://nra.bg/ > Е-услуги > ВХОД В ПОРТАЛА за Е-услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП)
[+] Заявления за достъп до услугите на НАП
Заявление за подаване на документи с КЕП на упълномощено лице
Попълнете с ДА следните услуги: 01,02,05,09,10,11,16,17,21,22,23,24,25,26,31,35,36,37;
– Разпечатайте “Заявление” и “Уведомление” и ги занесете в клон на НАП. ( виж клонове на НАП тук )

Дневници по ЗДДС
За подаване на месечна справка-декларация по ЗДДС е нужен безплатния софтуер от НАП, изтеглете от:
https://nra.bg/ > МЕНЮ > Програмни Продукти > ДДС Документи >
Програма за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка-декларация по ЗДДС и VIES декларация
zip , 1.55 MB, 29.04.2021 / Inst_DnevZDDS_v1002.zip
Ръководство на потребителя за използване на продукта
doc , 1.99 MB, 29.04.2021 / rukovodstvo.docx
– Инсталирайте Inst_DnevZDDS_v1002.zip. Ще се появи икона Дневници по ЗДДС

Полезни връзки:
Допълнителни парични вноски по чл.134 от ТЗ https://novafirma.bg/dopalnitelni-parichni-vnoski-po-chl134-ot-tz-news65.html
Фактуриране – издаване на фактура
 
   
Подаване на нулева справка-декларация по ЗДДС 

1. Нужна е кирилизация на Windows ( виж "Кирилизация под Windows")
2. Сложи smart card с електронния подписа в USB-то
3. Стартирай иконата Дневници ЗДДС
  От меню "Служебни Функции" > "Избор на задължено лице"
  ИН на регистрирано лице: 206450255
         ИН по ЗДДС: BG206450255
        Наименование: БЯЛ ДЕН ЕООД
          Длъжност: Управител
       Представляващ: ГЕОРГИ СВЕТЛОЗАРОВ ИВАНОВ

4. Създаване на .pdf файлове
  От меню "Въвеждане" > "Дневници на покупките"
    въведи Период: 202103
    Натисни [Печат]	и запази файла във формат .pdf
  От меню "Въвеждане" > "Дневници на продажбите"
    въведи Период: 202103
  От меню "Справки" > "Справка - Декларация по ЗДДС и VIES"
    въведи Период: 202103 > [Декларация ДДС]
    таб "Раздел В,Г,Д" > [Печат] в .pdf

5. Създаване на .txt файлове ( от .pdf файлове )
  От меню "Диск/дискети" > "Запис на дневници на файл"
  - селектирай период , натисни [Запис]
  - посочи папка, където да се запишат файловете , натисни [Save]
  Ще се запишат 3 фаила в папка:
  C:\Program Files (x86)\NRA\Deklaration\ZDDS\DOUT\206450255\202103\
  Deklar.txt , Pokupki.txt , Prodagbi.txt
      
     
6. Качи .txt файловете в портала на НАП
  https://inetdec.nra.bg > "Е-услуги с електронен подпис" > 
  - Въведи Пин код > ******
  - Избери Юридическо Лице > Бял Ден - 206450255 
  - Избери услуга > [+] Декларации, документи и данни по ЗДДС.Заявление за дерегистрация по ЗДДС 
  - Отваря се форма с бутон [...]. Натисни [...] и избери папката файловете: deklar.txt , pokupki.txt , prodagbi.txt
   ( по подразбиране са в C:\Program Files (x86)\NRA\Deklaration\ZDDS\DOUT\206450255\202103\ )
  - Натисни [Формиране на декларация].
   (тук някъде се натиска Компонент за подписване или стартирай иконата StampIt от desktop )
  - Натисни подписване и подаване
 

 
Кирилизация под Windows 10 - https://www.youtube.com/watch?v=yHg40QqmIgE 

Control Panel > Clock and Region > Region
tab Formats: Format: 
    Bulgarian (Bulgaria) / English (World) 
tab Administrative: Language for non-Unicode programs
    Bulgarian (Bulgaria) / English (World) 

 Инструкция за декларации - Националан Агенция за приходите *отчетните регистри = дневници за покупки и продажби
*ЕООД не е самостоятелна организационна форма, различна от ООД, а е негова разновидност.
https://cp1.your-hosting.net